Få vet hur mycket tid och arbete den svenska skogsnäringen lägger på annat än avverkning och återplantering. Gemensamt för hela branschen är ett hållbarhetstänk där biologisk mångfald får allt större utrymme. Ett arbete som hela tiden utvecklas och är en självklar och viktig del av skogsbruket. Men vad innebär det rent konkret? Här är tre exempel på vad mångfaldhetsarbete kan innebära när arbetsplatsen är skogen.

Skyddade skogsområden

Vissa delar av Sveriges skogsareal är helt skyddade från skogsbruk. I de formellt skyddade områdena ingår naturreservat och nationalparker som även innefattar stora delar av de känsliga fjällnära skogarna. Dessa är de områden som räknas till de mest skyddsvärda. Mycket skog är också frivilligt skyddad. Dessa områden finns till för att hjälpa till att bevara naturen och den biologiska mångfalden.

– Både företag och privata skogsägare väljer att frivilligt avsätta stora skogspartier från skogsbruk. Tillsammans med ekoparker och naturskyddsområden fungerar dessa områden som fristäder för arterna som bor där. Områdena är mycket viktiga för den biologiska mångfalden, säger Ola Kårén, chef för skogsskötsel på SCA.

Imiterar skogsbränder

Skogsbränder har genom alla tider varit en naturlig del i skogens livscykel. I Sverige är vi duktiga på att motverka bränder i skogen till fördel för skogsbruk. Men trots att det kan låta konstigt så kommer elden med positiva effekter för både träd, mark och de arter som bor i skogen. Därför används kontrollerad bränning som en del i arbetet för biologisk mångfald.

– Skogsbränder hjälper till att forma skogen eftersom de skapar viss näring. Det finns växter som lever på förkolnat trä och blommor som är speciellt anpassade efter att släppa frö efter brand. Många insekter lockas också när skogen fortfarande pyr, så därför försöker vi nu efterlikna skogsbränder men under kontrollerade former, säger Ola Kårén.

Värnar om våtmarken

Förr dikades våtmark upp till fördel för gynnsam åkermark och mer produktiv skogsmark. Dessa diken har haft påverkan på fågellivet och vattenkvaliteten i skogen. På senare tid har därför arbete lagts ner på att fylla igen dessa och återställa våtmarkerna till sin ursprungliga form.

– Våtmarkerna fungerar som skogens reningsverk. Vattnet stannar och renas vilket förhindrar översvämningar och näringsläckage till grundvattnet. Vi kan också se en nästan direkt effekt på fågellivet när gamla diken fylls igen, säger Ola Kårén.

Fortsatt arbete framåt

Trots de åtgärder som dagligen tas för ett mer miljövänligt skogsbruk, blir arbetet för en rikare biologisk mångfald aldrig färdigt.

– Fokus på den biologiska mångfalden genomsyrar i dag tydligt hela branschen och pågår året runt. Ibland görs misstag men vi har stor förståelse för de arter som är mest utsatta och kan anpassa skogsbruket efter den kunskapen. Men det finns fortfarande mycket att utveckla för att fortsätta använda den resursen så klokt som möjligt, säger Ola Kårén.

Hållbart skogsbruk

Om ett träd faller i skogen men ingen hör det, uppstår då något ljud? Om en skogsbrukare återställer våtmarker utan att någon ser det, häckar fler fåglar då? Svaret är ja.

Det pågår en innovationskraft

Den bild av det svenska skogsbruket som ofta ges i media tenderar att bli ganska mörk och ensidig menar Mikaela Johnsson. Hon menar därför att man måste ge svenska skogsägare tilltro.

– Skogen utgör en viktig del när det gäller att ta fram nya produkter. Även om vi minskar vår konsumtion, vilket är nödvändigt ur ett klimatperspektiv, så kommer det ändå behöva tillverkas nya produkter i framtiden. Forskningen går framåt och det kommer hela tiden nya innovationer från skogen. Det vore sorgligt om vi dödade den innovationskraft som pågår just nu. Att sluta bruka en skog helt och hållet är inte att ta ansvar. Det viktigaste är att vi använder den skog som finns i Sverige på ett ansvarsfullt sätt. Man kan aldrig sätta skogen i ett kortsiktigt perspektiv, då skadar vi den. Det är för nästa generation jag sätter dessa trädplantor, säger Mikaela Johnsson.


Woody plant, Natural landscape, Wood, Grass, Carnivore, Tree, Biome

Grova gamla träd och död ved är bra för exempelvis gröngölingar.

Den biologiska mångfalden förändras ständigt, både av naturliga skäl och på grund av människans påverkan. Hur skogens arter de facto har påverkats av skogsbruket över tid är svårt att hitta empiriskt underlag till.

– Skogsbruket påverkar den biologiska mångfalden, det kan man inte förneka, men för vissa av de sällsynta arterna har skogsbruket en positiv påverkan. Vissa arter minskar, andra ökar. Oavsett vad vi gör, eller inte gör, så påverkas skogen på ett eller annat sätt. Skulle vi sluta helt med skogsbruk så skulle vi få vissa arter som minskar, säger Gunnar Lindén på LRF.

Mycket går åt rätt håll

Det svenska skogsbruket är fast beslutet att fortsätta sitt arbete med att kombinera klimatnyttan med biologisk mångfald. Men för att utvecklingen ska fortsätta, krävs att beslutanderätten kring skogsbruket finns kvar lokalt i Sverige även framgent, betonar Magnus Berg, näringslivspolitisk chef på Skogsindustrierna. Han menar att rapporten är ett viktigt underlag för politiker i Sverige och EU.

– Rapporten visar att det inte är så illa ställt med biologisk mångfald i skogsbruket som det ofta påstås i debatten. Tvärtom går mycket åt rätt håll. Det är en viktig insikt nu när vi står inför avgörande politiska beslut i både Sverige och EU, och det är av yttersta vikt att de fattas på rättvisande och faktabaserad grund.

Natural environment, Vertebrate, Plant, Leaf, Eyelash, Wood, Branch, Tree, Organism, Twig

Grova gamla träd och död ved är bra för exempelvis gröngölingar.

Material property, Font

XXX

xxxx

xxxx

XXX

xxxx

xxxx

Våra medlemmar

Xxxx

xxxx

xxxx

Hjälp & information

Mediabanken

Kundservice

Press

Kontakt

xxxx

xxxx

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA SKOGEN