Bakom våra stora skogar står ett omsorgsfullt och långsiktigt skogsbruk. För varje träd som avverkas planteras nya som växer ännu bättre; tack vare detta kan vi skörda dubbelt så mycket virke idag jämfört med för 100 år sedan och samtidigt vårda naturen.

Ändå är det en vanlig missuppfattning att skogsresurserna minskar.

Peter Holmgren har lång erfarenhet av att arbeta med skogsfrågor både på ett internationellt och nationellt plan. I dag jobbar han som rådgivare på FutureVistas. Han är också författare till rapporten ”The forest carbon debt illusion” där han analyserat hur Sveriges skogsbruk påverkar klimatet.

– Slutsatsen är att mängden koldioxid skulle öka i atmosfären om vi minskar vårt skogsbruk. Minskar vi användningen av virke från skogen ökar användningen av fossilbaserade material istället och då ökar de totala utsläppen. Visst blir det mer kol i skogen om vi inte avverkar, men det kompenserar inte för alternativen och dessutom är det ju det fossila vi måste bli av med, säger Peter Holmgren.

Med hjälp av Peter Holmgrens expertis listas här tre viktiga fakta kopplade till skogens roll för klimat och hållbarhet.

1. Ett enormt lager kol

Under de senaste 40 åren har det svenska skogsbruket sett till att 1,8 miljarder ton koldioxid lagrats in av skogen. Det motsvarar 300 års utsläpp från vår stålindustri. Vi vill gärna ha fossilfritt stål i framtiden men glömmer ofta att skogsbruket redan idag gör mycket mer nytta än så för klimatet. Givetvis skulle skogen lagra in ännu mer kol om vi slutade avverka men småningom skulle ökningen av kolinlagringen stanna av när bränder, stormar och insekter drabbar en oskött skog. Det är både lagstiftning och en långsiktig efterfrågan på virke som gjort att vi under lång tid investerat i skogens skötsel för framtida skördar.

2. Virke från skogen fyller två viktiga funktioner för klimatet

Knepet som gör skogen till en avgörande klimatlösning är dels att bruka den långsiktigt och hållbart och dels att använda virket till klimatsmarta produkter. Produkterna hjälper oss på två olika sätt. Det ena är att, särskilt sågade trävaror, fortsätter att lagra sitt kol under lång tid innan det återgår till atmosfären. Det andra är att skogens förnybara produkter – både trävaror, förpackningar och bioenergi - minskar behovet av fossilt så att kol och olja kan bli kvar under jord. Tillsammans gör dessa båda effekter att skogens produkter allmänt är överlägsna fossilbaserade alternativ.

Skogen – för klimatets skull

Visste du att den svenska skogen har lagrat 1,8 miljarder ton koldioxid på 40 år? Det motsvarar 300 års utsläpp från vår stålindustri. Eller visste du att vi skulle behöva öka vår användning av fossila produkter om vi slutade bruka skogen? Här listas tre viktiga fakta kopplade till skogens roll för klimat och hållbarhet.

3. Redan effektiva värdekedjor kan göra ännu mer klimatnytta

Den svenska skogsnäringen har mycket effektiva värdekedjor. Hela trädet används för olika ändamål och det blir nästan inget spill. Därför får vi förnybar bioenergi från skogen som en tredjedel av all energi som används i Sverige – och detta är då en biprodukt från trä- och pappersindustrin. Men det kan bli ännu bättre. I Sverige pågår många utvecklingsprojekt för att ta fram nya produkter och användningar som dramatiskt kan höja den redan höga klimatnyttan. Smarta förpackningar, nya biobränslen, nya byggmaterial och -metoder och till och med batterier tillverkade av trä är några exempel. Skogen lägger förstås grunden, men innovationer i värdekedjan kan accelerera klimatnyttan än mer.

Brown, Wood, Trunk

Grova gamla träd och död ved är bra för exempelvis gröngölingar.

Myt 5: ”Vi har för lite skyddad skog”

Av den totala skogsmängden är nio procent formellt skyddad i exempelvis naturreservat.Av Sveriges totalt 28 miljoner hektar skogsmark är ungefär 25 procent på olika sätt undantagna från skogsbruk. Därutöver lämnas ytterligare i genomsnitt elva procent av arealen i brukade skogar som generell hänsyn i samband med avverkning. I skog som växer på mager mark bedrivs inget skogsbruk överhuvudtaget.

Myt 6: ”Den svenska skogen håller på att ta slut”

Håller den svenska skogen på att ta slut? Svaret är nej. Faktum är att vi har dubbelt så mycket träd i skogen nu jämfört med för hundra år sedan. På 1800- talet avverkade man mycket skog utan att plantera ny. I dag däremot planteras nya träd vid avverkning och det är också en hel del självsådd genom frön från andra träd. Därför innehåller den uppväxande skogen ofta flera olika trädslag förutom den planterade.

Natural environment, Vertebrate, Plant, Leaf, Eyelash, Wood, Branch, Tree, Organism, Twig

Grova gamla träd och död ved är bra för exempelvis gröngölingar.

Material property, Font

XXX

xxxx

xxxx

XXX

xxxx

xxxx

Våra medlemmar

Xxxx

xxxx

xxxx

Hjälp & information

Mediabanken

Kundservice

Press

Kontakt

xxxx

xxxx

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA SKOGEN