Här listar vi sex olika myter som ofta förekommer om den svenska skogen, skogsbruket och skogsindustrin.

Myt 1: ”Vi har endast plantager i Sverige”

Då och då hör man att svenska skogsodlingar likställs med plantageskogsbruk liknande det som bedrivs i till exempel Brasilien och Sydostasien. Att jämföra svenskt skogsbruk med dessa är inte riktigt då dessa plantageskogsbruk har extremt korta omloppstider samt att man där använder stora mängder gödnings- och bekämpningsmedel. I våra nordliga svenska skogar är normen sedan 1950-talet ett så kallat trakthyggesbruk. Det innebär att man i cykler om cirka 70 – 100 år planterar, röjer, gallrar och slutligen skördar skogen under kontrollerade former. Det är inte bara de planterade träden som kommer att utgöra den nya skogen. En massa träd kommer dit av sig själva via frön också. Därför innehåller den uppväxande skogen ofta flera olika trädslag.

Myt 2: ”Artdöden är utbredd”

En vanlig, och felaktig, uppfattning är att det pågår ett dramatiskt utdöende av flera arter i den svenska skogen. Så är inte fallet. Det finns ingenting som tyder på att de svenska skogarna blivit artfattigare genom de senaste 100 åren.

Vi vet också att många av de miljöer som är viktiga för biologisk mångfald har ökat, något som beror på att vi har mer gammal skog, grova träd, lövträd och död ved i skogen nu. Forskning visar också att vissa skogar är mer artrika än andra. Ett hygge till exempel kan hysa många viktiga arter som trivs där ljuset når ner till marken.

Samhällsbyggaren

Just nu florerar det många rykten om den svenska skogen, skogsbruket och skogsindustrin. Här slår vi hål på några av de vanligaste myterna.

Myt 3: "Vi avverkar bara skogen för att göra bränsle"

I Sverige är vi duktiga på att ta hand om allt från skogen. Det som inte blir till virke som kan användas i kök och golv kan användas som biobränsle för att värma hus eller se till att bussen du tar till jobbet inte längre behöver diesel i tanken. Skogen och dess produkter är viktiga för ett hållbart och fossilfritt samhälle. Av det vi avverkar går ca 15 procent till bioenergi genom exempelvis grot (grenar och toppar) och brännved. När man tillverkar träprodukter, massa och papper blir det också restprodukter, som spån när man sågar brädor och som i sin tur sedan används till bioenergi. Tallolja görs också av restprodukter i massaindustrin. Industrin förädlar årligen cirka 70 miljoner kubikmeter virke till trävaror, fiberbaserade produkter och förnybar energi. Detta reducerar fossilanvändningen genom substitution med 42 miljoner ton koldioxidekvivalenter varje år (CO2e/år)

Myt 4: "Hyggen är inte bra"

Hyggen gynnar många arter. Visst må det se stökigt och tråkigt ut när du kommer till ett hygge men faktum är att här spirar det faktiskt av liv. Att höga stubbar lämnats kvar beror på att skogsbruket vill öka mängden död ved i skogarna, vilket är viktigt för många insekter. Träd, sly och död ved lämnas kvar för att långsamt brytas ner och samtidigt utgöra hem åt insekter, lavar, mossor och tickor medan den nya skogen växer upp.

När skogsägare väljer att bedriva så kallade trakthyggesbruk ger det virke som kan användas till förnybara produkter av trä vilket i sig är bra för både landets ekonomi – och klimatet då trä i många fall kan ersätta produkter gjorda av exempelvis plast. Efter avverkning planteras nya träd, och det tar 70 – 100 år innan de nya träden är redo för skörd.

För att många trädslag, till exempel asp, björk, tall och ek ska kunna etablera sig krävs stora öppna ytor. I norra Sverige är det bara gran som har god förmåga att växa upp i sluten skog.

Bird, Plant, Woodpecker, Beak, Tree, Trunk

Grova gamla träd och död ved är bra för exempelvis gröngölingar.

Myt 5: ”Vi har för lite skyddad skog”

Av den totala skogsmängden är nio procent formellt skyddad i exempelvis naturreservat. Av Sveriges totalt 28 miljoner hektar skogsmark är ungefär 25 procent på olika sätt undantagna från skogsbruk. Därutöver lämnas ytterligare i genomsnitt elva procent av arealen i brukade skogar som generell hänsyn i samband med avverkning. I skog som växer på mager mark bedrivs inget skogsbruk överhuvudtaget.

Myt 6: ”Den svenska skogen håller på att ta slut”

Håller den svenska skogen på att ta slut? Svaret är nej. Faktum är att vi har dubbelt så mycket träd i skogen nu jämfört med för hundra år sedan. På 1800- talet avverkade man mycket skog utan att plantera ny. I dag däremot planteras nya träd vid avverkning och det är också en hel del självsådd genom frön från andra träd. Därför innehåller den uppväxande skogen ofta flera olika trädslag förutom den planterade.

Natural environment, Vertebrate, Plant, Leaf, Eyelash, Wood, Branch, Tree, Organism, Twig

Grova gamla träd och död ved är bra för exempelvis gröngölingar.

Material property, Font

XXX

xxxx

xxxx

XXX

xxxx

xxxx

Våra medlemmar

Xxxx

xxxx

xxxx

Hjälp & information

Mediabanken

Kundservice

Press

Kontakt

xxxx

xxxx

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA SKOGEN