Genomskinligt trä. Ja, du hörde rätt. Sedan fem år tillbaka pågår forskning på det området. I bredare perspektiv är syftet att ersätta vissa fossilbaserade plaster och kompositer med cellulosa-material från träd. Lars Berglund, forskare vid institutionen för fiber- och polymerteknik på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, förklarar att det kan handla om att ta fram träkompositer för att ersätta genomskinliga plastpaneler i byggnader eller frostat glas i fönster.

Hittills har forskarna lyckats ta fram skivor som tillverkats i A4-format men ambitionen är att kunna ta fram ännu större skivor i framtiden.

– Det viktigaste framsteget hittills är att vi har kunnat göra materialen helt och hållet från biobaserad råvara. Trä är ett fantastiskt material som kan användas till så mycket mer än att göra bräder och massa, säger Lars Berglund.

Det finns en anledning till att trä inte är genomskinligt från början förklarar Lars Berglund. Träet innehåller nämligen porer men genom att fylla dessa porer med bioplaster så skapas den genomskinliga träskivan.

– Förhoppningen är att vi någon gång ska kunna tillverka fönster med en stomme av cellulosa, säger Lars Berglund.

”Goda skäl att ersätta plaster med cellulosa”

Lars Berglund var med och startade forskningscentret Wallenberg Wood Science Center som funnits sedan 2009. Här bedrivs forskning som syftar till att utveckla nya material av trä. Här har man till exempel lyckats ta fram biobaserade lim, cellplaster från cellulosa och andra porösa material.

– Det finns goda skäl att ersätta vissa fossilbaserade plaster med cellulosamaterial. Det är mer fördelaktigt att använda råvara från träd än råolja som är en ändlig resurs. Vi tar ner träd och planerar nya men oljan tar ju slut. Vi måste göra oss av med det fossil-beroende vi har idag, konstaterar Lars Berglund.

Skogen – för klimatets skull

Visste du att det just nu pågår forskning som syftar till att ta fram ett skogsbaserat material som kan ersätta plaster i till exempel byggnader?

– Det kan handla om exempelvis frostat glas, säger Lars Berglund, professor i trä och träkompositer på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

Det pågår en innovationskraft

Den bild av det svenska skogsbruket som ofta ges i media tenderar att bli ganska mörk och ensidig menar Mikaela Johnsson. Hon menar därför att man måste ge svenska skogsägare tilltro.

– Skogen utgör en viktig del när det gäller att ta fram nya produkter. Även om vi minskar vår konsumtion, vilket är nödvändigt ur ett klimatperspektiv, så kommer det ändå behöva tillverkas nya produkter i framtiden. Forskningen går framåt och det kommer hela tiden nya innovationer från skogen. Det vore sorgligt om vi dödade den innovationskraft som pågår just nu. Att sluta bruka en skog helt och hållet är inte att ta ansvar. Det viktigaste är att vi använder den skog som finns i Sverige på ett ansvarsfullt sätt. Man kan aldrig sätta skogen i ett kortsiktigt perspektiv, då skadar vi den. Det är för nästa generation jag sätter dessa trädplantor, säger Mikaela Johnsson.


Woody plant, Natural landscape, Wood, Grass, Carnivore, Tree, Biome

Grova gamla träd och död ved är bra för exempelvis gröngölingar.

Den biologiska mångfalden förändras ständigt, både av naturliga skäl och på grund av människans påverkan. Hur skogens arter de facto har påverkats av skogsbruket över tid är svårt att hitta empiriskt underlag till.

– Skogsbruket påverkar den biologiska mångfalden, det kan man inte förneka, men för vissa av de sällsynta arterna har skogsbruket en positiv påverkan. Vissa arter minskar, andra ökar. Oavsett vad vi gör, eller inte gör, så påverkas skogen på ett eller annat sätt. Skulle vi sluta helt med skogsbruk så skulle vi få vissa arter som minskar, säger Gunnar Lindén på LRF.

Mycket går åt rätt håll

Det svenska skogsbruket är fast beslutet att fortsätta sitt arbete med att kombinera klimatnyttan med biologisk mångfald. Men för att utvecklingen ska fortsätta, krävs att beslutanderätten kring skogsbruket finns kvar lokalt i Sverige även framgent, betonar Magnus Berg, näringslivspolitisk chef på Skogsindustrierna. Han menar att rapporten är ett viktigt underlag för politiker i Sverige och EU.

– Rapporten visar att det inte är så illa ställt med biologisk mångfald i skogsbruket som det ofta påstås i debatten. Tvärtom går mycket åt rätt håll. Det är en viktig insikt nu när vi står inför avgörande politiska beslut i både Sverige och EU, och det är av yttersta vikt att de fattas på rättvisande och faktabaserad grund.

Natural environment, Vertebrate, Plant, Leaf, Eyelash, Wood, Branch, Tree, Organism, Twig

Grova gamla träd och död ved är bra för exempelvis gröngölingar.

Material property, Font

XXX

xxxx

xxxx

XXX

xxxx

xxxx

Våra medlemmar

Xxxx

xxxx

xxxx

Hjälp & information

Mediabanken

Kundservice

Press

Kontakt

xxxx

xxxx

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA SKOGEN