Förr i tiden var det skogsbränder och stormar som fällde och gallrade den svenska skogen. Idag bidrar de svenska skogsägarna genom gallring, avverkning och plantering till att skapa nya möjligheter för liv att spira. Inte minst för lövträd är hyggen närmast en förutsättning.

– Om vi aldrig avverkar skogen så kan vissa träd inte föryngra sig. Vissa träd, exempelvis asp, björk och ek, behöver stora områden med mycket ljus för att växa, säger Gunnar Lindén, naturvårdsexpert på LRF Skogsägarna.

Sveriges landyta består till 70 procent av skog. Det är endast omkring 1 procent av den produktiva skogen som avverkas varje år, och alla avverkningar större än 0,5 hektar måste anmälas till Skogsstyrelsen.

När det är dags att slutavverka tas merparten av alla träd på den beslutade avverkningsytan ner vid ett och samma tillfälle. Samtidigt lämnas en hel del träd, i genomsnitt runt 11 procent av arealen enligt siffror från Skogsstyrelsen.

– Dessa sparas för att bevara livsmiljöer för växter och djur, och för att skapa variation. Sedan är det dags att plantera nya träd, cykeln fortsätter. Det är inte bara de planterade träden som kommer att utgöra den nya skogen. En massa träd kommer dit av sig själva via frön också. Därför innehåller den uppväxande skogen ofta flera olika trädslag, säger Gunnar Lindén.

Vad händer om vi stänger skogen?

Nästa gång du besöker ett hygge – titta och lyssna lite extra noga. Genom att bruka den svenska skogen skapas förutsättningar för arter och nytt liv.

– Om vi gjorde hela Sverige till en enda stor orörd nationalpark och upphörde med aktivt skogsbruk, skulle den biologiska mångfalden högst troligen minska, säger Gunnar Lindén på LRF Skogsägarna.

Inte en död plats

Vid en första anblick är nog mångas spontana tanke att ett hygge är en död plats. Men faktum är att det är precis tvärtom. På marken börjar nya växter att växa, som hallon och ängsklockor, två arter som trivs bra på den öppna och ljusa ytan.

Viktiga insekter, humlor och fjärilar har visat sig öka i antal tack vare hyggen. Och när skymningen faller anländer älgkalvarna för dagens sista skrovmål, då platsen erbjuder föda i form av unga träd.

– När vi avverkar skog påverkas den lokala naturen ganska kraftigt i det korta perspektivet. Vissa växter och djurarter gynnas medan andra missgynnas. Men man bör se till det svenska skogslandskapet som en helhet och över längre tid, träden växer ju i ungefär 100 år, och då skapar den här dynamiken en variation och en mångfald som är större än om det inte hade bedrivits ett aktivt skogsbruk, säger Gunnar Lindén.

Nya lösningar och innovationer

Sedan länge är skogen en nyckel i omställningen till ett hållbart samhälle. Varje dag arbetar skogsnäringen för att skapa nya lösningar och innovationer som minskar vårt beroende av exempelvis olja och plast. Lösningen på våra utmaningar, idag och i morgon, är alltså att fortsätta bruka skogen på ett ansvarsfullt sätt.

Att stänga ner skogen skulle varken gynna klimatet eller den biologiska mångfalden.

– Om vi gjorde hela Sverige till en enda stor nationalpark och upphörde med aktivt skogsbruk, skulle den biologiska mångfalden högst troligen minska, säger Gunnar Lindén.

Plant community, Natural landscape, Land lot, Sky, Wood

Grova gamla träd och död ved är bra för exempelvis gröngölingar.

Myt 5: ”Vi har för lite skyddad skog”

Av den totala skogsmängden är nio procent formellt skyddad i exempelvis naturreservat.Av Sveriges totalt 28 miljoner hektar skogsmark är ungefär 25 procent på olika sätt undantagna från skogsbruk. Därutöver lämnas ytterligare i genomsnitt elva procent av arealen i brukade skogar som generell hänsyn i samband med avverkning. I skog som växer på mager mark bedrivs inget skogsbruk överhuvudtaget.

Myt 6: ”Den svenska skogen håller på att ta slut”

Håller den svenska skogen på att ta slut? Svaret är nej. Faktum är att vi har dubbelt så mycket träd i skogen nu jämfört med för hundra år sedan. På 1800- talet avverkade man mycket skog utan att plantera ny. I dag däremot planteras nya träd vid avverkning och det är också en hel del självsådd genom frön från andra träd. Därför innehåller den uppväxande skogen ofta flera olika trädslag förutom den planterade.

Natural environment, Vertebrate, Plant, Leaf, Eyelash, Wood, Branch, Tree, Organism, Twig

Grova gamla träd och död ved är bra för exempelvis gröngölingar.

Material property, Font

XXX

xxxx

xxxx

XXX

xxxx

xxxx

Våra medlemmar

Xxxx

xxxx

xxxx

Hjälp & information

Mediabanken

Kundservice

Press

Kontakt

xxxx

xxxx

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA SKOGEN