Skogen är mycket mer än de arbetstillfällen som skapas i direkt anslutning till den. Skogsbrukare och sågverksarbetare utgör endast en del av den breda massa som direkt eller indirekt påverkas av den. Faktum är att vi skulle få en lägre levnadsstandard om vi helt avvecklade skogsbruket.

– Själva produktionsvärdet av skogen skapar många arbetstillfällen och den ger också avkastning till aktieägare. Tack vare inkomstskatter och bolagsskatter från skogsföretagen genereras även mycket pengar till staten. Dessa intäkter är viktiga för att finansiera skola och välfärd runt om i landet,  säger Kerstin Hallsten, chefsekonom på Skogsindustrierna.

Enligt en rapport från Skogsindustrierna landade exportintäkterna från skogsindustrin på 152 miljarder kronor under de första elva månaderna 2021. Det är sju miljarder mer än totala exportvärdet för hela 2020. I takt med att den globala efterfrågan på alternativa material och produkter till plast och olja ökar, kan Sverige som land med stor andel skog skapa allt större värden. Värden som ger direkta inkomster, men som också återinvesteras i den växande branschen och genererar fler arbetstillfällen och skatteintäkter.

Skogen är inte bara viktig för Sverige som land. Den har också en central roll i klimatarbetet som pågår över världen. Biobaserade material och produkter från skogen kan ersätta fossila sådana och därmed minska utsläpp. Skogsnäringen skapar arbetstillfällen och finansierar svensk välfärd, samtidigt som den bidrar till ett mer hållbart samhälle. Därför är det svårt att tänka sig en framtid helt utan skogsbruk.

– Vi har otroligt kapital i form av skog och vi behöver använda den. Sverige växer och nya värden skapas varje år tack vare våra naturresurser. Det finns nästan ingen begränsning på vad vi i framtiden kommer kunna göra med trä, säger Kerstin Hallsten.

Skogsnäringen är en viktig del i svensk ekonomi. I våra skogsrika regioner kan skatteintäkterna enbart från skogen uppgå till hela sju procent av totalen. Intäkter som bland annat finansierar skola och omsorg. Ett minskat eller avvecklat skogsbruk skulle därför ha en tydlig påverkan på dessa regioner.

– Vi har som land en ambition att erbjuda bra och likvärdig välfärd till alla. För regionerna som lever på sitt skogsbruk skulle dessa försvunna skatteprocenter få stora effekter på levnadsstandarden, säger Kerstin Hallsten.

Vad händer om vi stänger skogen?

Skogen täcker inte enbart en stor del av Sverige rent geografiskt. Den bidrar också till jobb runt om i landet och står för en stor del av svensk varuexport. Utan skogsnäringen skulle svenska samhällen se väldigt annorlunda ut.

Myt 5: ”Vi har för lite skyddad skog”

Av den totala skogsmängden är nio procent formellt skyddad i exempelvis naturreservat.Av Sveriges totalt 28 miljoner hektar skogsmark är ungefär 25 procent på olika sätt undantagna från skogsbruk. Därutöver lämnas ytterligare i genomsnitt elva procent av arealen i brukade skogar som generell hänsyn i samband med avverkning. I skog som växer på mager mark bedrivs inget skogsbruk överhuvudtaget.

Myt 6: ”Den svenska skogen håller på att ta slut”

Håller den svenska skogen på att ta slut? Svaret är nej. Faktum är att vi har dubbelt så mycket träd i skogen nu jämfört med för hundra år sedan. På 1800- talet avverkade man mycket skog utan att plantera ny. I dag däremot planteras nya träd vid avverkning och det är också en hel del självsådd genom frön från andra träd. Därför innehåller den uppväxande skogen ofta flera olika trädslag förutom den planterade.

Natural environment, Vertebrate, Plant, Leaf, Eyelash, Wood, Branch, Tree, Organism, Twig

Grova gamla träd och död ved är bra för exempelvis gröngölingar.

Material property, Font

XXX

xxxx

xxxx

XXX

xxxx

xxxx

Våra medlemmar

Xxxx

xxxx

xxxx

Hjälp & information

Mediabanken

Kundservice

Press

Kontakt

xxxx

xxxx

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA SKOGEN