Vi blir allt mer medvetna om vår klimatpåverkan. Överallt i samhället görs justeringar och investeringar för ett klimateffektivare och miljövänligare samhälle. Sedan många år tillbaka har frågan legat högt på agendan inom byggbranschen och framtidens material växer runt omkring oss i våra svenska skogar.

– Trä är det enda förnybara byggmaterialet. Det är starkt och lätt samtidigt som klimatpåverkan är väldigt låg. I jämförelse med andra byggmaterial halveras påverkan för varje unikt träbygge, säger Susanne Rudenstam, kanslichef på Träbyggnadskansliet.

Effektivt genom hela processen

Då trä är ett levande material krävs få förberedelser för att komma igång med konstruktionen. Till skillnad från exempelvis betong slipper byggföretagen precisionsarbete med gjutning, lång torktid och tunga bilningsverktyg. Trä kan börja användas direkt när virket kommit från sågverket.

– Det blir en effektivare byggprocess från start till slut. Stora delar av förtillverkningen sker på fabrik under kontrollerade processer. Eftersom virket är lätt blir transporterna smidigare och ihopsättningen sker med hjälp av skruv. Hela logistikverksamheten blir enklare och arbetsmiljön mer hälsosam, säger Susanne Rudenstam.

Förändra en vanans bransch

Byggbranschen står i dag för cirka 20 procent av Sveriges utsläpp. En siffra som förväntas minska med hjälp av en klimatdeklaration som trädde i kraft i januari. Den innebär att varje bygge ska deklarera för sina samlade utsläpp och totala klimatprestanda.

– Byggbranschen styrs av vanans makt. Vi är vana vid betongstommar och att använda andra material än trä. Men det finns en stor insikt kring att tankesättet måste förändras. Med den nya deklarationen kommer vi också få det svart på vitt – trä är mer klimateffektivt, säger Susanne Rudenstam.

Trä är vägen framåt

Vi har redan sett en expansion av träbyggnationer runt om i landet. Växjö kommun har bland annat gjort en storsatsning på områden helt byggda i trä, och detta är en trend vi kommer se mer av i framtiden.

– Trä kommer att vara jätteviktigt framöver och det kommer krävas mycket för att avstå från att använda det. Ur ett miljöperspektiv är det också viktigt att ta hand om de byggnader som redan finns. För att bli mer cirkulära i tänket kan exempelvis gamla trevåningshus komma att få tillbyggda våningsplan helt gjorda i trä, säger Susanne Rudenstam.

Hållbart skogsbruk

Tänk om din bostad fungerade på samma sätt som en mjölktetra. Att du på baksidan kunde läsa om både innehåll och klimatavtryck. Med den nya klimatdeklarationen som trädde i kraft vid årsskiftet är detta framtiden.  Och huvudingrediensen? Trä.

Det pågår en innovationskraft

Den bild av det svenska skogsbruket som ofta ges i media tenderar att bli ganska mörk och ensidig menar Mikaela Johnsson. Hon menar därför att man måste ge svenska skogsägare tilltro.

– Skogen utgör en viktig del när det gäller att ta fram nya produkter. Även om vi minskar vår konsumtion, vilket är nödvändigt ur ett klimatperspektiv, så kommer det ändå behöva tillverkas nya produkter i framtiden. Forskningen går framåt och det kommer hela tiden nya innovationer från skogen. Det vore sorgligt om vi dödade den innovationskraft som pågår just nu. Att sluta bruka en skog helt och hållet är inte att ta ansvar. Det viktigaste är att vi använder den skog som finns i Sverige på ett ansvarsfullt sätt. Man kan aldrig sätta skogen i ett kortsiktigt perspektiv, då skadar vi den. Det är för nästa generation jag sätter dessa trädplantor, säger Mikaela Johnsson.


Woody plant, Natural landscape, Wood, Grass, Carnivore, Tree, Biome

Grova gamla träd och död ved är bra för exempelvis gröngölingar.

Den biologiska mångfalden förändras ständigt, både av naturliga skäl och på grund av människans påverkan. Hur skogens arter de facto har påverkats av skogsbruket över tid är svårt att hitta empiriskt underlag till.

– Skogsbruket påverkar den biologiska mångfalden, det kan man inte förneka, men för vissa av de sällsynta arterna har skogsbruket en positiv påverkan. Vissa arter minskar, andra ökar. Oavsett vad vi gör, eller inte gör, så påverkas skogen på ett eller annat sätt. Skulle vi sluta helt med skogsbruk så skulle vi få vissa arter som minskar, säger Gunnar Lindén på LRF.

Mycket går åt rätt håll

Det svenska skogsbruket är fast beslutet att fortsätta sitt arbete med att kombinera klimatnyttan med biologisk mångfald. Men för att utvecklingen ska fortsätta, krävs att beslutanderätten kring skogsbruket finns kvar lokalt i Sverige även framgent, betonar Magnus Berg, näringslivspolitisk chef på Skogsindustrierna. Han menar att rapporten är ett viktigt underlag för politiker i Sverige och EU.

– Rapporten visar att det inte är så illa ställt med biologisk mångfald i skogsbruket som det ofta påstås i debatten. Tvärtom går mycket åt rätt håll. Det är en viktig insikt nu när vi står inför avgörande politiska beslut i både Sverige och EU, och det är av yttersta vikt att de fattas på rättvisande och faktabaserad grund.

Natural environment, Vertebrate, Plant, Leaf, Eyelash, Wood, Branch, Tree, Organism, Twig

Grova gamla träd och död ved är bra för exempelvis gröngölingar.

Material property, Font

XXX

xxxx

xxxx

XXX

xxxx

xxxx

Våra medlemmar

Xxxx

xxxx

xxxx

Hjälp & information

Mediabanken

Kundservice

Press

Kontakt

xxxx

xxxx

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA SKOGEN