Det fanns en tid då människan arbetade manuellt med skogsbruk. Med hjälp av yxor och sågar avverkades träden, och tack vare hästar kunde timret fraktas ur skogen. I och med skogsindustrins expansion under det senaste århundradet, har den här typen av manuellt arbete nästan helt försvunnit och ersatts av andra typer av hästkrafter.

– Maskinerna är våra vänner. Det håller inte med en storskalig industri utan dem. Manuellt skogsarbete är farligt och oerhört tungt. Mekaniseringen av skogsbruket har minskat olyckorna och förbättrat arbetsförhållanden för hela yrkeskåren, säger jägmästare Erik Normark.

Artificiell intelligens i skogen

Tekniken har gjort mycket för den svenska skogsindustrin. Förutom att vara behjälplig vid avverkning och transport, ger den också information om hur terrängen ser ut. Genom laserskanning och så kallad geodata analyseras trädhöjd och virkesvolymer per hektar, vilket ger skogsbrukaren möjligheten att smidigare planera sitt arbete. Enligt en rapport från Skogsstyrelsen har laserskanningen varit till stor hjälp vid bland annat planeringen av arbetet till skogs.

Användningen av artificiell intelligens inom skogsindustrin är under utveckling. Det är ett spår som i framtiden förhoppningsvis göra skogsbruket mer skonsamt, både mot människa och natur. Med hjälp av geodata öppnas möjligheten att kartlägga skogens tillväxt på individnivå. Varje nyplanterat träd kan registreras och följas i utvecklingen fram till avverkning. På så vis kan snabbväxande och förädlade träd skördas, samtidigt som långsammare växande individer och träd med stor betydelse för biologisk mångfald kan lämnas kvar med hög precision.

Skonsammare maskiner

Även skogsmaskinerna går genom en utvecklingsfas, där målet är modernare och skonsammare lösningar. Att röra sig mot bandgående maskiner tros mildra påverkan av marken eftersom dessa åsamkar mindre markskador jämfört med maskiner på hjul. Skonsamma skogsmaskiner är ett steg mot ett mer hållbart skogsbruk.

– Visionen om hållbart skogsbruk är en fråga om ständig vidareutveckling mot mål som kommer att förändras över tid. Skogsbruket måste förändras för att närma sig hållbarhetsvisionerna kontinuerligt. Teknikutvecklingen har en viktig roll, men ökad fokus på idéutveckling bakom skogsskötsel är verktyget för att kunna skapa morgondagens skogar. Arbetet blir aldrig färdigt, säger Erik Normark.

Hållbart skogsbruk

Modernt skogsbruk behöver moderna lösningar. Effektiva, men samtidigt skonsamma. Hela branschen arbetar för att få ekvationen att gå ihop. Och lösningen? Den finns inom räckhåll.

Det pågår en innovationskraft

Den bild av det svenska skogsbruket som ofta ges i media tenderar att bli ganska mörk och ensidig menar Mikaela Johnsson. Hon menar därför att man måste ge svenska skogsägare tilltro.

– Skogen utgör en viktig del när det gäller att ta fram nya produkter. Även om vi minskar vår konsumtion, vilket är nödvändigt ur ett klimatperspektiv, så kommer det ändå behöva tillverkas nya produkter i framtiden. Forskningen går framåt och det kommer hela tiden nya innovationer från skogen. Det vore sorgligt om vi dödade den innovationskraft som pågår just nu. Att sluta bruka en skog helt och hållet är inte att ta ansvar. Det viktigaste är att vi använder den skog som finns i Sverige på ett ansvarsfullt sätt. Man kan aldrig sätta skogen i ett kortsiktigt perspektiv, då skadar vi den. Det är för nästa generation jag sätter dessa trädplantor, säger Mikaela Johnsson.


Woody plant, Natural landscape, Wood, Grass, Carnivore, Tree, Biome

Grova gamla träd och död ved är bra för exempelvis gröngölingar.

Den biologiska mångfalden förändras ständigt, både av naturliga skäl och på grund av människans påverkan. Hur skogens arter de facto har påverkats av skogsbruket över tid är svårt att hitta empiriskt underlag till.

– Skogsbruket påverkar den biologiska mångfalden, det kan man inte förneka, men för vissa av de sällsynta arterna har skogsbruket en positiv påverkan. Vissa arter minskar, andra ökar. Oavsett vad vi gör, eller inte gör, så påverkas skogen på ett eller annat sätt. Skulle vi sluta helt med skogsbruk så skulle vi få vissa arter som minskar, säger Gunnar Lindén på LRF.

Mycket går åt rätt håll

Det svenska skogsbruket är fast beslutet att fortsätta sitt arbete med att kombinera klimatnyttan med biologisk mångfald. Men för att utvecklingen ska fortsätta, krävs att beslutanderätten kring skogsbruket finns kvar lokalt i Sverige även framgent, betonar Magnus Berg, näringslivspolitisk chef på Skogsindustrierna. Han menar att rapporten är ett viktigt underlag för politiker i Sverige och EU.

– Rapporten visar att det inte är så illa ställt med biologisk mångfald i skogsbruket som det ofta påstås i debatten. Tvärtom går mycket åt rätt håll. Det är en viktig insikt nu när vi står inför avgörande politiska beslut i både Sverige och EU, och det är av yttersta vikt att de fattas på rättvisande och faktabaserad grund.

Natural environment, Vertebrate, Plant, Leaf, Eyelash, Wood, Branch, Tree, Organism, Twig

Grova gamla träd och död ved är bra för exempelvis gröngölingar.

Material property, Font

XXX

xxxx

xxxx

XXX

xxxx

xxxx

Våra medlemmar

Xxxx

xxxx

xxxx

Hjälp & information

Mediabanken

Kundservice

Press

Kontakt

xxxx

xxxx

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA SKOGEN