Skogsindustrin har länge sökt nya vägar mot ett skonsammare skogsbruk. En stor del av detta arbete har innefattat utveckling av tyngre fordon och maskiner för bland annat avverkning och transport. Nyligen presenterade Scania och SCA den första helt eldrivna timmerbilen. En el-lastbil som kommer att kunna transportera timmerlaster på upp till 80 ton.

Redan i år kommer timmerbilen att börja färdas mellan SCAs virkesterminal i Gimonäs och pappersbruket i Obbola utanför Umeå. Bara genom denna förändring förväntas SCA minska sina utsläpp med ungefär 55 000 kilo koldioxid per år. Att kunna elektrifiera transportflödet är därför en viktig del i arbetet med att minska branschens fossila avtryck.

Timmerbilen talar sitt tydliga språk: tyngre transportfordon kan faktiskt drivas av enbart el – och därmed har transportsektorn tagit ett stort steg på vägen mot fossilfrihet. Flera andra klimateffektiva förändringar är också på gång. Exempelvis händer det mycket inom bandgående skogsmaskiner, ett område som skogsindustrin ägnar mycket forskning åt.

Dessa maskiners vikt fördelas jämnare, vilket leder till en mindre markpåverkan än den från maskiner på hjul. Resultatet blir ett skonsammare skogsbruk. Miljömedvetenheten inom skogsnäringen är ständigt närvarande, och bland annat tack vare den eldrivna timmerbilen kan branschen nu visa att arbetet för att nå fossilfrihet hela tiden utvecklas och förbättras.

Hållbart skogsbruk

Elbilarna blir allt fler, i såväl städer som landsbygd – och nu har de även hittat till skogen. Under året ska den första helt eldrivna timmerbilen sättas i bruk i Västerbotten. En hållbar innovation som visar på skogsindustrins möjligheter framåt.

Det pågår en innovationskraft

Den bild av det svenska skogsbruket som ofta ges i media tenderar att bli ganska mörk och ensidig menar Mikaela Johnsson. Hon menar därför att man måste ge svenska skogsägare tilltro.

– Skogen utgör en viktig del när det gäller att ta fram nya produkter. Även om vi minskar vår konsumtion, vilket är nödvändigt ur ett klimatperspektiv, så kommer det ändå behöva tillverkas nya produkter i framtiden. Forskningen går framåt och det kommer hela tiden nya innovationer från skogen. Det vore sorgligt om vi dödade den innovationskraft som pågår just nu. Att sluta bruka en skog helt och hållet är inte att ta ansvar. Det viktigaste är att vi använder den skog som finns i Sverige på ett ansvarsfullt sätt. Man kan aldrig sätta skogen i ett kortsiktigt perspektiv, då skadar vi den. Det är för nästa generation jag sätter dessa trädplantor, säger Mikaela Johnsson.


Woody plant, Natural landscape, Wood, Grass, Carnivore, Tree, Biome

Grova gamla träd och död ved är bra för exempelvis gröngölingar.

Den biologiska mångfalden förändras ständigt, både av naturliga skäl och på grund av människans påverkan. Hur skogens arter de facto har påverkats av skogsbruket över tid är svårt att hitta empiriskt underlag till.

– Skogsbruket påverkar den biologiska mångfalden, det kan man inte förneka, men för vissa av de sällsynta arterna har skogsbruket en positiv påverkan. Vissa arter minskar, andra ökar. Oavsett vad vi gör, eller inte gör, så påverkas skogen på ett eller annat sätt. Skulle vi sluta helt med skogsbruk så skulle vi få vissa arter som minskar, säger Gunnar Lindén på LRF.

Mycket går åt rätt håll

Det svenska skogsbruket är fast beslutet att fortsätta sitt arbete med att kombinera klimatnyttan med biologisk mångfald. Men för att utvecklingen ska fortsätta, krävs att beslutanderätten kring skogsbruket finns kvar lokalt i Sverige även framgent, betonar Magnus Berg, näringslivspolitisk chef på Skogsindustrierna. Han menar att rapporten är ett viktigt underlag för politiker i Sverige och EU.

– Rapporten visar att det inte är så illa ställt med biologisk mångfald i skogsbruket som det ofta påstås i debatten. Tvärtom går mycket åt rätt håll. Det är en viktig insikt nu när vi står inför avgörande politiska beslut i både Sverige och EU, och det är av yttersta vikt att de fattas på rättvisande och faktabaserad grund.

Natural environment, Vertebrate, Plant, Leaf, Eyelash, Wood, Branch, Tree, Organism, Twig

Grova gamla träd och död ved är bra för exempelvis gröngölingar.

Material property, Font

XXX

xxxx

xxxx

XXX

xxxx

xxxx

Våra medlemmar

Xxxx

xxxx

xxxx

Hjälp & information

Mediabanken

Kundservice

Press

Kontakt

xxxx

xxxx

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA SKOGEN